İletişim için: +90 (212) 213 52 50

Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği Yayımlandı

14 Kasım 2019 tarihli 30948 sayılı Resmi Gazete’de Fikri Mülkiyet Akademisi yönetmeliği yayımlandı. Bu yönetmelikle Fikri Mülkiyet Akademisi’ne ilişkin akademi bünyesinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin gerçekleştirilen eğitim, danışmanlık, araştırma ve koordinasyon faaliyetlerine ilişkin konuları, yapılan faaliyet ve verilen hizmetler karşılığında alınan ücretleri, sekretarya hizmetlerini ve diğer hususlar düzenlenmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumun tarafından yayımlanan yönetmelikte; Akademi’nin, fikri mülkiyet alanında örgün, uzaktan ve karma olmak üzere teorik ve uygulamalı eğitimi içerir temel ve uzmanlık eğitim programları, yurt içi staj programları, arama toplantıları, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kongreler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, alan araştırmaları yapmak, koordinasyon ve yurt içi iş birliği faaliyetlerini yürütmek, danışmanlık vermek ve ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak personel belgelendirmesi yaparak fikri mülkiyet alanında kamu ve özel sektör çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin uluslararası normlar çerçevesinde oluşturulmasını sağlamakla görevli ve yetkili olduğu düzenlenmiştir.

Yine yönetmelikle Eğitim Merkezlerinin, Bakanlık ve Kurum bünyesinde tesis edileceği; Eğitim Merkezlerinin ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile yapılacak iş birliği protokollerinin müzakeresini yürüteceği, protokol taslaklarını hazırlayacağı ve Kurul görüşüne sunacağı belirtilmiş durumdadır.

Eğitim merkezlerinin ayrıca da fikri mülkiyet alanlarında uzmanlık tezi, yüksek lisans, doktora ve benzeri çalışmalarda tez konusunun belirlenmesi, kaynak araştırması, alanda çalışan akademisyenler ile irtibat kurulması hususlarında ilgililere danışmanlık hizmeti sunacağı yönetmelikle belirlenen bir diğer husustur.

Eğitim merkezlerine ilişkin giderler, ilgisine göre Bakanlık veya Kurum tarafından karşılanacak olup Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından danışmanlık, araştırma, eğitim faaliyetleri ile yapılacak diğer hizmetler karşılığında alınacak ücretler genel bütçeye gelir kaydedilecek.